W związku z aktualizacją:

- LSR

- Procedurą oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

- Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,

- Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 30.09.2022 roku do godz. 15.00.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 667 777 024