DEKLARACJA
wstąpienia do Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

na członka zwyczajnego / wspierającego /honorowego
( niepotrzebne skreślić)

 

 

Nazwa/ Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

adres ...................................................................................................................................................................

zarejestrowana ....................................................................................................................................................

pod numerem ......................................................................................................................................................

reprezentowana przez .........................................................................................................................................

stanowisko ...........................................................................................................................................................

kontakt: ................................................................................................................................................................

( telefon, mail)

Reprezentuje sektor ( zaznacz X w odpowiedniej kratce)

 sektor społeczny            sektor publiczny            sektor gospodarczy          sektor mieszkańców

Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia na członka i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w tym dokumencie zasad.

 

....................................................................

(własnoręczny podpis)

 

Ostrzeszów, dnia ...................................20......roku