15/2023

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu 28.06.2023 w Żerkowie odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Głównym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały podjęte jednomyślnie. Serdecznie gratulujemy Zarządowi oraz dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sieci.Omówiono również sprawy bieżące dot. m.in. wysokości składek oraz zaplanowania prac nad procedurami w nowym okresie programowania.

Festiwal Polskiego Smaku i Rękodzieła

W dniu 18.06.2023 r. Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" wzięło udział w Festiwalu Polskiego Smaku i Rękodzieła organizowanego przez Urząd Gminy Kobyla Góra, odbył się kolejny Piknik z Produkt polski, a wraz z nim eliminacje Bitwa regionów.

Komisja konkursowa w składzie: Magdalena Ossowska - Clara Culina Doradztwo Kulinarne Magdalena Ossowska, Jacek Nowicki - Nowicki Naturalnie, Krystyna Sikora - Stowarzyszenie OLGD miała do oceny 16 potraw. KGW przygotowały fantastyczne potrawy:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 już złożona!

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 została złożona w dniu 05.06.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, członkom Zarządu i włodarzom gmin członkowskich za wsparcie i włączenie się we współtworzenie tego ważnego dla naszego obszaru dokumentu.

Walne Zebranie Członków SOLGD

W dniu 25 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Podczas WZC przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2022 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym nie wniesiono uwag do pracy Zarządu. Członkowie WZC udzielili Zarządowi SOLGD absolutorium za 2022 rok.

Walne Zebranie Członków połączono z obchodami 17-lecia działalności Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" opracowała Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy do konsultacji, wypracowane w wyniku partycypacyjnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju: cele i przedsięwzięcia, plan działania – wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, budżet, plan wykorzystania budżetu oraz plan komunikacji z lokalną społecznością