Na podstawie § 5 pkt. 22 Umowy Ramowej nr 6933-UM1500022/09 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Stowarzyszeniem „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” stanowiącego o obowiązku monitorowania realizacji LSR oraz opracowania i udostępnienia formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR, załączamy Państwu formularz ankiety monitorującej.

Konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby Stowarzyszenia OLGD wynika również z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w przypadku uzyskania płatności ostatecznej 14 dni od momentu otrzymania niniejszej ankiety a w przypadku nieotrzymania płatności ostatecznej w terminie 14 dni od dnia jej pozyskania. Prosimy o wypełnienie jej na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

Stowarzyszenie OLGD planuje stworzyć bazę zrealizowanych projektów z obszaru OLGD, dlatego prosimy o dostarczenie wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć pokazujących realizację Państwa projektu. Z chwilą dostarczenia zdjęć beneficjent przenosi nieodpłatnie na Stowarzyszenie OLGD autorskie prawa majątkowe do przekazanych fotografii.