W dniu 28.06.2023 w Żerkowie odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Głównym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały podjęte jednomyślnie. Serdecznie gratulujemy Zarządowi oraz dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sieci.Omówiono również sprawy bieżące dot. m.in. wysokości składek oraz zaplanowania prac nad procedurami w nowym okresie programowania.