W dniu 03.08.2022 w Krwonach odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie otworzyli: Pani Małgorzata Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, Pani Magdalena Ciołek – prezes LGD Turkowska Unia Rozwoju oraz Pan Cezary Krasowski – wójt Gminy Brudzew. Głównym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały podjęte jednomyślnie. Serdecznie gratulujemy Zarządowi oraz dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sieci. Omówiono również sprawy bieżące dot. m.in. wysokości składek, zmian dokumentów LGD w celu ogłaszania naborów na opracowanie koncepcji Smart Village. Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Magda Ciołek zaprosiła uczestników na zwiedzania siedziby LGD T.U.R.