Przekazujemy do informacji, że w związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” :

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

- na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

 

Ww. formularze znajdują się także na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz na stronie internetowej UMWW pod adresem:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

 

Ww. formularze dostępne są również do pobrania poniżej.

 

Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.