17/2020/G

Termin składania wniosków
-

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Ogłoszenie nr 17/2020/G

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 18.08.2020 – 01.09.2020

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;                 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych-2 szt. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 8.                    

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

  Poziom dofinansowania

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(§2 ust. 1pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

50 000 zł

Intensywność pomocy max.

100 % kosztów kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego to 2 operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. 

Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD. 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz wniosku o powierzenie grantu, wzór umowy,  formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz wzór sprawozdania znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3. Oświadczenie właściciela nieruchomości

4. Oświadczenie VAT

5. Oświadczenie - liczba mieszkańców

6. Oświadczenie - innowacyjność, ochrona środowiska

7. Kryteria wyboru operacji

8. LSR na lata 2014- 2020

9. Wzór umowy o przyznaniu pomocy

10. Wniosek o rozliczenie grantu

11. Sprawozdanie z realizacji grantu

12. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców

13. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele główne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 62 586 03 20

 

Data publikacji: 27.07.2020 r.