Zalecenia dla LGD od MRiRW

Zgodnie z zaleceniami skierowanymi do Lokalnych Grup Działania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy:

- że w dniach od 16 do 25 marca będzie pełniony dyżur w biurze SOLGD podczas, którego będzie możliwość dostępności kadry merytorycznej dla mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).                                             

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 667 777 022 oraz 667 777 024.

- informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności , w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.