Ogłoszenie nr 8/2018/G

 STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 26.09.2018 – 10.10.2018

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych-2 szt. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.                       

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Poziom dofinansowania

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(§2 ust. 1pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

50 000 zł

Intensywność pomocy max.

80 % kosztów kwalifikowanych


Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego to 2 operacje służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego.  

Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD. 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz wniosku o powierzenie grantu, wzór umowy,  formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz wzór sprawozdania znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” –www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami

2. Instrukcja wypełniania wniosku

3. Oświadczenie właściciela nieruchomości

4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do 

kosztów kwalifikowalnych

5. Zaświadczenie o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

6. Oświadczenie o innowacyjności i zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub

klimatu.  

7. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów 

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

9. Wzór umowy

10. Formularz wniosku o rozliczenie grantu 

11. Wzór sprawozdania 

12. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele główne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz

zakładane do osiągnięcia cele

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul.

Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 62 586 03 20

 

Data publikacji: 12.09.2018 r.