IV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu.

Podczas festiwalu wszyscy zainteresowani mogli spróbować dobrej kuchni prezentowanej przez hotele i restauracje, posmakować produktów regionalnych, wziąć udział w licznych wykładach, spotkaniach autorskich, a także laboratoriach smaku.  W trakcie festiwalu można było posłuchać także muzyki wykonywanej przez zaproszonych artystów. Na jarmarku dostępne były  różnorodne produkty tradycyjne: wędliny, miody, miody pitne, chleb, nalewki, wina, sery…

Zmiana kryteriów wyboru w ramach działania „Małe projekty” - podpisanie aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w UMWW w Poznaniu.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy ramowej podpisała Pani Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowała Pani Krystyna Sikora - Prezes Zarządu, Pan Mariusz Witek - W-ce Prezes Zarządu.

Pierwsza umowa na realizację projektu podpisana !

Wniosek został złożony w siedzibie naszej Lokalnej Grupy Działania w dniu 30.11.2009 roku.  W dniu 21.12.2009 roku Rada Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" dokonała wyboru projektu do dofinansowania. Następnie dokumentacja została przekazana do UMWW w Poznaniu, gdzie przeprowadzono weryfikację wniosku. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji zaproszono Panią Danutę Dominik do podpisania umowy.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 212 500,00