Ogłoszenie nr 6/2018

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 9.03.2018 – 23.03.2018

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej zapisany w 2 egzemplarzach na nośniku CD. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 13.  

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

(§2 ust. 1pkt 2 ppkt. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

760 851,50 zł

Refundacja w wysokości
 max. 70,00% kosztów kwalifikowanych 

 

 

 

 

 


Zadania planowane do realizacji – 6 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosków o przyznanie wsparcia, formularze wniosków o płatność, oraz formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa jednokrotnie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

Rozwijanie działalności gospodarczej (wersja 3z)

1. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.pdf)

4. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.excel)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z (zaktualizowano 1.12.2017 r.)

6. Biznesplan (.pdf) - wersja 3z

7. Biznesplan (.docx)- wersja 3z

8. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z

9. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu

10. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf)

11. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.excel)

12. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Załącznik nr 1 o utworzeniu miejsca pracy dla grupy defaworyzowanej oraz dodatkowego miejsca pracy

Załącznik nr 2 o innowacyjności, zastosowaniu rozwiązań sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu oraz podstawie działalności

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) 

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy - v.6z

2. Załącznik 1 - v.6z

3. Załącznik 2 - v.6z

4. Załącznik 3 - v.6z

5. Załącznik 3a - v.6z

 

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

1. Wniosek o płatność (.pdf) -wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.

2. Wniosek o płatność (.excel) -wersja 3z

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-wersja 3z

4. Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji

5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu

6. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

 

 

- Karta oceny

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: olgd@olgd.org.pl lub telefonicznie: 62 586 03 20

 

Data publikacji 23.02.2018 r.