8/2020

Termin składania wniosków
-

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Ogłoszenie nr 8/2020

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 18.08.2020 – 01.09.2020

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;                              

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej zapisany w 2 egzemplarzach na nośniku CD. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 6.        

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej ,  lub kulturalnej

(§2 ust. 1pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

639 538,66 zł

Refundacja w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania planowane do realizacji – 8 operacji polegających na budowie, przebudowie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego .

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosków o przyznanie wsparcia, formularze wniosków o płatność, oraz formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa jednokrotnie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

1. Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.pdf)

4. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.xlsx)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

6. Załącznik nr 1 - liczba mieszkańców

7. Załącznik nr 2 - oświadczenie o innowacyjności i zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

8. LSR na lata 2014-2020

9. Procedura oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

10. Kryteria wyboru operacji

11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

2. Załącznik 1 - zestawienie finansowo - rzeczowe operacji (.pdf)

3. Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

4. Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

5. Załącznik 3A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)

6. Załącznik 5 - informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)

 

 

 

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

1. Wniosek o płatność (.pdf)

2. Wniosek o płatność (.xlsx)

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.pdf)

4. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.xlsx)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

6. Załącznik nr 3 - sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.xlsx)

7. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (.pdf)

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 667 777 24, 667 777 022

Data publikacji: 27.07.2020 r.