2/2017/G

Termin składania wniosków
-

Ogłoszenie nr 2/2017/G

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 06.03.2017 – 20.03.2017

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.     

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

  Poziom dofinansowania

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 (§2 ust. 1pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) 

75 000 zł

Intensywność pomocy max. 80 % kosztów kwalifikowanych

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego to 3 operacje służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego.

Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD. 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz wniosku o powierzenie grantu, wzór umowy,  formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz wzór sprawozdania znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1.  Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami

2.  Oświadczenie właściciela nieruchomości

3.  Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do

kosztów kwalifikowalnych 

4.  Zaświadczenie o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

5.  Oświadczenie o innowacyjności i zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub  

klimatu.

  Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 Wzór umowy

 Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 Wzór sprawozdania

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 62 586 03 20

W celu ułatwienia wypełniania wniosków o przyznanie grantów załączamy INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW. 

Data publikacji: 20.02.2017 r