Strategia Wielkopolska 2030

W dniu 18.09.2019 w Kaliszu odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2030. W pierwszym bloku wystąpił dr. hab. Wojciech Dziemianowicz, który przedstawił wnioski z przeprowadzonych badań na temat ewaluacji Strategii województwa Wielkopolskiego. Następnie wystąpił Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Pan Grzegorz Potrzebowski, który omówił wprowadzenie do założeń Strategii Wielkopolska 2030. Przedstawił wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród samorządów i uczniów szkół podstawowych oraz studentów. Zobrazował sytuację społeczno - gospodarczą województwa oraz kluczowe tendencje rozwoju (PKB, poziom bezrobocia). Przedstawił wizję Strategii, która brzmi: „Wielkopolska w 2030 to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersale wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa”. Następnie swoje wystąpienie miał Pan Michał Kurzawski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, który przedstawił kluczowe kierunki rozwoju Wielkopolski do 2030 r.:

 • Wzrost konkurencyjności, produktywności i innowacyjności gospodarczej,
 • Rozwijanie i efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego,
 • Przeciwdziałanie dezintegracji społecznej, rozwijanie kapitału społecznego i kulturowego,
 • Poprawa warunków życia i poszanowania środowiska przyrodniczego.

W swojej prezentacji przedstawił także 4 cele rozwoju:

 • wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,
 • rozwój społeczny  Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu,
 • Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski,
 • wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.  

 oraz model rozwoju województwa, a także narzędzia realizacji.

Następnie konsultacje odbyły się na zasadzie czynnej dyskusji, w której głos zabrali między innymi:

 • Poseł RP Pan Mariusz Witczak,
 • Prezydent Kalisza Pan Krystian Kinastowski,
 • Burmistrz Pleszewa Pan Arkadiusz Ptak
 • Wójt Gminy Godziesze Wielkie Pan Józef Podłużny,
 • Przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji Pan Mateusz Nycek.