9/2018/G

Termin składania wniosków
-

Nabór 9/2018/G

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych


STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 26.09.2018 – 10.10.2018

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej w
dwóch egzemplarzach oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych-2 szt. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Poziom dofinansowania

Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej

(§2 ust. 1pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) 

250 000 zł

Intensywność pomocy max. 80 % kosztów kwalifikowanych

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego to 10 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD. 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz wniosku o powierzenie grantu, wzór umowy,  formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz wzór sprawozdania znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

 

 

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami

2. Instrukcja wypełniania wniosku

3. Oświadczenie właściciela nieruchomości

4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do

kosztów kwalifikowalnych

5. Zaświadczenie o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

6.Oświadczenie o innowacyjności i zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub

klimatu

7. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

9. Wzór umowy

10. Formularz wniosku o rozliczenie grantu

11. Wzór sprawozdania 

12. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele główne, szczegółowe, przedsięwzięcia ora

zakładane do osiągnięcia cele

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 62 586 03 20

Data publikacji: 12.09.2018 r.
Wynik naboru

Listy operacji w ramach naboru nr 8/2018/G, 9/2018/G

Informujemy, że w dniu 17.10.2018 roku podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” nr 9/2018 dokonano oceny 13 wniosków i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 8/2018/G oraz 9/2018/G

Zakres nr 9/2018/G Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

Lista operacji niewybranych

Data publikacji: 17.10.2018 r.
 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.10.2018 r. 

Data publikacji protokołu 19.10.2018 r.